PEGASUS
Navy PBY Catalina Squadron of WWII
Photos: Cliff Dohrmann Collection

L-R:
Otto Horkey
Jackson


(Photo courtesy of Cliff Dohrmann)