PEGASUS
Navy PBY Catalina Squadron of WWII
Photos: Cliff Dohrmann Collection

L-R:
Dormen
Jackson
Jackson
Premo
Otto Horkey


(Photo courtesy of Cliff Dohrmann)