PEGASUS
Navy PBY Catalina Squadron of WWII
Photos: Cliff Dohrmann Collection

Caption:
N.A.S. Kaneohe 9-42[?]

Top-to-Bottom:
Otto Horkey
Premo
Jackson
Jackson
Dormen


(Photo courtesy of Cliff Dohrmann)