PEGASUS
Navy PBY Catalina Squadron of WWII
Photos: Cliff Dohrmann Collection

Date:
1941-Jun

Caption:
Groton
NAS Kaneohe


(Photo courtesy of Cliff Dohrmann)