PEGASUS
Navy PBY Catalina Squadron of WWII
Photos: Cliff Dohrmann Collection

Caption:
Waikiki Beach

(Photo courtesy of Cliff Dohrmann)